News

VIVA CARMEN- Játék

2024. Jan 31.

 

A Budapesti Operettszínház

VIVA CARMEN!” elnevezésű promóciós játékának

játékszabályzata

 

Jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) határozza meg a Budapesti Operettszínház (www.operett.hu) hivatalos Facebook oldalán meghirdetett „VIVA CARMEN!” elnevezésű promóciós játékának (a továbbiakban: Játék) feltételeit. A Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú mellékletként csatolt adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató), ezért ahol a továbbiakban a Szabályzat említett, azon értelemszerűen a Tájékoztatót is érteni kell.

 

A játék szervezője és lebonyolítója a Budapesti Operettszínház

székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 17.

képviseli: Kiss-Balbinát Atilla István főigazgató   

adószám: 15490744-2-42

államháztartási azonosító: 344739

adatvédelmi tisztviselő: Balogh Veronika (balogh.veronika@operett.hu)

(a továbbiakban: Szervező).

 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el   az abban foglaltakat, így különösen kijelenti azt is, hogy tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak a Szabályzatban meghatározott célok szerinti kezeléséhez.

 

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Játékos).

 

Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Játékban való részvételre, valamint a Játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek (pl. a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai, tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy jelentkezését a feldolgozást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

 

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

2. A Játék időtartama

A Játék időtartama:

- részvételi szakasz: 2024.02.13-ig,

- sorsolás: 2024.02.14-én 16 óráig

- a nyertes értesítése: a Szervezés Facebook-oldalán történő közzététellel, illetve az ugyanezen oldalról küldött messenger-üzenetben

 

3. A Játék leírása

A Játék a https://www.facebook.com/operettszinhaz oldalon meghirdetett felhívással indul. A Játékot hirdető posztban arra kérjük a Játékosokat, hogy tippeljék meg, ki rendezi a Budapesti Operettszínházban 2024.04.19-én bemutatásra kerülő Carmen című musicalt.

 

A felhívás szövege a következő:

VIVA CARMEN nyereményjáték!

Játékot hirdetünk új bemutatónk, a Carmen kapcsán.

Válaszoljon és nyerjen 2*2 db páros belépőjegyet a CARMEN musical-ünkre!

 

A helyes megfejtést (A, B, vagy C,) hozzászólásban várjuk.

 

Kérdés:

Ki rendezi a Budapesti Operettszínházban 2024. 04. 19-én bemutatásra kerülő Carmen musicalt?

A: Bozsik Yvette

B: Szomor György

C (mint Carmen): Homonnay Zsolt

 

A sorsolásban minden helyes megfejtés részt vesz, amelyek közül kettő nyertest sorsolunk ki.

 

A Játék 2024. február 13-ig tart, a nyertesek kisorsolása 2024. február 14-én 16:00 óráig történik. A nyerteseket a Szervezés Facebook-oldalán történő közzététellel értesítjük, illetve az ugyanezen oldalról küldött messenger-üzenetben is kapnak értesítést.

 

A NYEREMÉNY: 2*2 DB PÁROS JEGY A CARMEN CÍMŰ MUSICAL 2024. ÁPRILISI ELŐADÁSAINAK VALAMELYIKÉRE.

 

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL MINDEN JÁTÉKOS RÉSZÉRŐL KIFEJEZETT NYILATKOZATNAK MINŐSÜL ARRA, HOGY A TELJES JÁTÉKSZABÁLYZATOT MEGISMERTE, VALAMINT KIFEJEZETT HOZZÁJÁRULÁSNAK MINŐSÜL AHHOZ, HOGY A SZERVEZŐ A JÁTÉKOS NEVÉT ÉS A NYERTESSÉG TÉNYÉT ONLINE FELÜLETEIN NYILVÁNOSSÁGRA HOZZA.

 

JÁTÉKUNK A FACEBOOK ÜZEMELTETŐJÉTŐL FÜGGETLEN, BÁRMELY ESETLEGES IGÉNY KÖZVETLENÜL SZÍNHÁZUNK FELÉ JELZENDŐ.”

 

4. A páros jegy átadása

A nyertesek tájékoztatása nevüknek a Budapesti Operettszínház Szervezés Facebook-oldalán való közzétételével történik, illetve az ugyanezen oldalról küldött messenger-üzenetben is kapnak értesítést; ezt követően a nyertes Játékos kezdeményezheti a kapcsolatfelvételt az üzenetben megadott elérhetőségeken a nyeremény átvétele érdekében. A Játékos, jelen Szabályzat elfogadásával, a nyertesség tényének és nevének kiírásához, a Facebook-posztban és a Szervező bármely más online-felületein történő megjelöléséhez kifejezetten hozzájárul. A jegyek nem kerülnek postázásra, kizárólag személyesen vehetők át.

 

5. Moderálás

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden részvételt, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező vagy 3. személy jogait vagy érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, illetve a Játékost a Játékból kizárja.

 

6. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Tájékoztató irányadó.

 

1. számú melléklet

 

Adatkezelési tájékoztató

 

A Játékon történő részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a Budapesti Operettszínház a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatokat (Játékos neve és facebook elérhetősége, email címe) az adatvédelmi szabályok keretein belül a Játék végéig (a nyeremény átvételéig) felhasználja és tárolja.

 

Tájékoztatási kötelezettség AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerint

 

 1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Budapesti Operettszínház

Cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 17. Email: jegy@operett.hu

Telefonszám: (+36-1-353-2172)

 

 1. Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: hozzájárulás.

 

 1. Az adatkezelés célja:

Nyereményjáték

 

 1. Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai:

Az adatok a Játék sorsolásának befejezését, míg a nyertes esetében a Szabályzat 4. pontja szerinti átvételi határidőt követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

 1. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az adatkezelő Szervezési osztálya.

 

 1. Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintett jogosult arra, hogy

 • az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban vane, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon;
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk);
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog);
 • kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére;
 • a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk);
 • hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga).

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk).

Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.

 

Az illetékes felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: (+36-1)391-1400

Fax: (+36-1)391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Hivatali tárhely cím (hivatali kapu):

 • rövid név: NAIH
 • KRID: 429616918

 


« Back here : News