Hírek

A Budapesti Operettszínház "JEKYLL ÉS HYDE - BEMUTATÓ ÉS PARTY" elnevezésű promóciós játékának játékszabályzata

2022. márc. 16.

Jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) határozza meg a Budapesti Operettszínház (www.operett.hu) hivatalos Facebook oldalán meghirdetett "JEKYLL ÉS HYDE - BEMUTATÓ ÉS PARTY" elnevezésű promóciós játékának (a továbbiakban: Játék) feltételeit. A Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú mellékletként csatolt adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató), ezért ahol a továbbiakban a Szabályzat említett, azon értelemszerűen a Tájékoztatót is érteni kell.


A játék szervezője és lebonyolítója a Budapesti Operettszínház
székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 17.
képviseli: Kiss-Balbinát Atilla István főigazgató   
adószám: 15490744-2-42
államháztartási azonosító: 344739
adatvédelmi tisztviselő: Balogh Veronika (balogh.veronika@operett.hu)
(a továbbiakban: Szervező).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el   az abban foglaltakat, így különösen kijelenti azt is, hogy tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak a Szabályzatban meghatározott célok szerinti kezeléséhez.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Játékban való részvételre, valamint a Játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek (pl. a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai, tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy jelentkezését a feldolgozást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék időtartama

A Játék időtartama:
- részvételi szakasz: 2022. 03. 16. nap 17:00 órától 2022. 03. 25. nap 24:00 óráig,
- sorsolás: 2022. 03. 26-án, a közönségtalálkozó keretében,
- a nyertesek értesítése: a Szervezés Facebook-oldalán történő közzététellel, 03.28-án.

3. A játék leírása

A Játék a https://www.facebook.com/operettszinhaz oldalon meghirdetett felhívással indul. A Játékban az tud részt venni, aki a Jekyll és Hyde c. produkció mindhárom szereposztású előadására megváltott jeggyel rendelkezik.

A Játékot hirdető posztban arra kérjük a Játékosokat, hogy az alábbi szöveget és fotót osszák meg a saját Facebook és/vagy Instagram oldalukon:

"A világhírű JEKYLL ÉS HYDE musical április 1-től 10-ig 15 alkalommal látható a Budapesti Operettszínház Nagyszínpadán!

 Én már mindhárom szereposztásra vettem jegyet, Veled mikor találkozunk? #JekyllésHyde #BudapestiOperettszínház

Itt még elcsípheted a saját jegyed: http://operett.hu/index.php?inc=musor&menuId=3&ev=2022&honap=4&helyszin=&repertoar=

A Budapesti Operettszínház  "

A RÉSZVÉTEL ÉRVÉNYESSÉGÉNEK FELTÉTELE A SZÖVEG ÉS A FOTÓ PONTOS MÁSOLÁSA.

Megosztás után a Játékosnak meg kell küldeni üzenetben a három szereposztásra szóló jegyét és a megosztott poszt linkjét az Operett-szervezés Facebook-oldalára (https://www.facebook.com/operettszervezes).

A nyertesek kisorsolása a 2022. március 26-ai közönségtalálkozó keretében történik.

A NYEREMÉNY: HÁROM PÁROSJEGY A JEKYLL ÉS HYDE 2022. ÁPRILIS 1-JÉN 19:00 ÓRAKOR KEZDŐDŐ PREMIERELŐADÁSÁRA, AMELY RÉSZVÉTELI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT AZ ELŐADÁS UTÁNI EXKLUZÍV PREMIER PARTYRA IS.

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL MINDEN JÁTÉKOS RÉSZÉRŐL KIFEJEZETT HOZZÁJÁRULÁSNAK MINŐSÜL AHHOZ, HOGY A KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓN A SORSOLÁS KERETÉBEN A NEVE ELHANGOZZON, ILLETVE HOGY EZEN ADATOKAT A SZERVEZŐ SZERVEZÉS FACEBOOK-OLDALÁN NYILVÁNOSSÁGRA HOZZA.

A SORSOLÁSRÓL A SZERVEZŐ FELVÉTELT KÉSZÍTHET ÉS AZT ONLINE FELÜLETEIN KÖZZÉTEHETI - A JÁTÉKOS KIFEJEZETT HOZZÁJÁRULÁSA A RÉSZVÉTELLEL ERRE IS KITERJED. 

A sorsolás - a közönségtalálkozó keretében - nyilvános.

4. A párosjegy átadása

A nyertesek tájékoztatása nevüknek a Budapesti Operettszínház Szervezés Facebook-oldalán való közzétételével történik, illetve az ugyanezen oldalról küldött messenger üzenetben is kapnak értesítést. A Játékos, jelen Szabályzat elfogadásával, nevének kiírásához, a Facebook posztban történő megjelöléséhez kifejezetten hozzájárul. A meghívások /jegyek nem kerülnek postázásra, kizárólag személyesen vehetők át.

5. Moderálás

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden részvételt, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező vagy 3. személy jogait vagy érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, illetve a Játékost a Játékból kizárja.

6. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Tájékoztató irányadó.
1. számú melléklet

 

Adatkezelési tájékoztató

 

A Játékon történő részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a Budapesti Operettszínház a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatokat (Játékos neve és facebook elérhetősége, email címe) az adatvédelmi szabályok keretein belül a Játék végéig (a nyeremény átvételéig) felhasználja és tárolja.

Tájékoztatási kötelezettség AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE(a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerint

1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei:
Budapesti Operettszínház
Cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 17. Email: jegy@operett.hu
Telefonszám: (06/1-353-2172)

2. Az adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: hozzájárulás.

3. Az adatkezelés célja:
Nyereményjáték

4. Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai:
Az adatok a Játék sorsolásának befejezését, míg a nyertes és pótnyertes esetében a Szabályzat 4. pontja szerinti átvételi határidőt követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

5. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
Az adatkezelő Szervezési osztálya.

6. Tájékoztatás az érintett jogairól
Az érintett jogosult arra, hogy
- az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon;
- kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk);
- kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog);
- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére;
- a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk);
- hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga).

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk).
Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.

Az illetékes felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
« Vissza ide : Hírek