Hírek

A Budapesti Operettszínház FESZTIVÁLOZUNK 2022. NYÁR elnevezésű promóciós játékának játékszabályzata és adatkezelési tájékoztatója

2022. aug. 29.

A Budapesti Operettszínház jelen dokumentummal (a továbbiakban: Szabályzat) ad teljes körű tájékoztatást a - honlapján és közösségimédia-felületein, valamint szórólapjain meghirdetett - fenti elnevezésű promóciós játékában (a továbbiakban: Játék) történő részvételről és az ahhoz kapcsolódó adatkezelésről.

A Játék szervezője és lebonyolítója (a továbbiakban: Szervező) a Budapesti Operettszínház (www.operett.hu)

székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 17.

képviseli: Kiss-Balbinát Atilla István főigazgató  

adószám: 15490744-2-42

államháztartási azonosító: 344739

telefon: (+36-1)472-2030

adatvédelmi tisztviselő: Balogh Veronika (adatkezeles@operett.hu; +36706327487).

 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el   az abban foglaltakat, így különösen kijelenti azt is, hogy tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja a II.3. pontban meghatározott - saját vagy törvényes képviselőként történő eljárása esetén az általa képviselt más személy - személyes adatainak a Szabályzat szerinti kezeléséhez.


I. RÉSZVÉTEL

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Játékos).

 

Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Játékban való részvételre, valamint a Játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

-        a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

-        egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek (pl. a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai, tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy jelentkezését a feldolgozást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

 

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

2. A Játék leírása

A Budapesti Operettszínház 2022. augusztusában és szeptember elején műsoros előadásokkal és promóciós kitelepülésekkel négy - három más és egy saját szervezésű - fesztiváljellegű eseményen vesz részt. Az események a következők:

-        Operett Korzó (Budapest V. ker., Vigadó tér, 2022. augusztus 19-21.)

-        Terézvárosi Fesztivál (Budapest VII. ker., Andrássy út Kodály körön és Izabella utca közötti útszakasz, 2022. augusztus 26-29.)

-        Pozsonyi Piknik (Budapest Újlipótváros, az Újpesti rakpart, a Jászai Mari tér és a Szent István park között, 2022. szeptember 3.) és

-        Operett Forgatag (Budapest VI. ker., Nagymező u. 17. sz. előtti terület, 2022. szeptember 4.)

 

A Játék keretében két részjáték zajlik: a KOKSZ A SÁRKÁNY SZÉPSÉGVERSENY (a továbbiakban: Játék1) és a SELFIEKERET (a továbbiakban: Játék2).

 

A Játék1 lényege: a fenti helyszíneken a Szervező kézműves standjánál - a Rozsda Lovag és Fránya Frida c. produkcióból ismert - Koksz sárkányfigura készítése (az eszközöket a Szervező biztosítja) és az arról készített fotónak a Játékos Facebook- vagy Instagram-oldalára történő feltöltése a #BudapestiOperettszinhaz, #fesztivalozunk #kokszsarkany megjelöléssel. Sorsolás alapján 1 szerencsés Játékos egy páros belépőt nyer a Rozsda Lovag és Fránya Frida c. produkcióra. Fotók feltöltési határideje: 2022. szeptember 4. 14:30 óra, sorsolás az Operett Forgatagon, 2022. szeptember 4-én 15:00 órakor. A Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező

-        a Játékos nevét (és amennyiben rendelkezésre áll, lakóhelye településnevét) és/vagy az általa feltöltött fotót saját hivatalos online felületein megossza és/vagy közönségtájékoztató displayfelületein kivetítse, és az itt említett felületeken határozatlan ideig elérhetővé tegye,

-        a nyertes Játékos nevét és nyereményét a sorsoláskor a helyszínen bemondja, és sajtóközleményeiben is bármely platformon közzétegye, nyilvánosságra hozza,

-        a sorsolásról és a nyeremény átadásáról kép- és/vagy hangfelvételt készítsen, és azt saját hivatalos online felületein és/vagy közönségtájékoztató displayfelületein határozatlan ideig elérhetővé tegye, valamint sajtóközleményeiben is bármely platformon közzétegye, nyilvánosságra hozza.

 

A Játék2 lényege: a fenti helyszíneken kiállított selfiekerettel készített fotók feltöltése a Játékos Facebook- vagy Instagram-oldalára a #BudapestiOperettszinhaz, #fesztivalozunk megjelöléssel. Sorsolás alapján 3 szerencsés Játékos egy páros belépőt nyer egy általa kiválasztott előadásra. Fotók feltöltési határideje: 2022. szeptember 4. 19:30 óra, sorsolás az Operett Forgatagon, 2022. szeptember 4-én 20:00 órakor.

A Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy

a Szervező

-        a Játékos nevét (és amennyiben rendelkezésre áll, lakóhelye településnevét) és/vagy az általa feltöltött fotót saját hivatalos online felületein megossza és/vagy közönségtájékoztató displayfelületein kivetítse, és az itt említett felületeken határozatlan ideig elérhetővé tegye,

-        a nyertes Játékos nevét és nyereményét a sorsoláskor a helyszínen bemondja és sajtóközleményeiben is bármely platformon közzétegye, nyilvánosságra hozza,

-        a sorsolásról és a nyeremény átadásáról kép- és/vagy hangfelvételt készítsen, és azt saját hivatalos online felületein és/vagy közönségtájékoztató displayfelületein határozatlan ideig elérhetővé tegye, valamint sajtóközleményeiben is bármely platformon közzétegye, nyilvánosságra hozza.

 

3. A Játék időtartama

Részvételi szakasz: 2022. 09. 04. nap

-        14:30 óráig a Játék1 és

-        19:30 óráig a Játék2

esetében.
Sorsolás: 2022. 09. 04.

-        15:00 óra a Játék1 és

-        20:00 óra a Játék2

esetében.

4. A nyeremény átadása

A nyeremény átadása a sorsolás helyszínén történik. Amennyiben a nyertes Játékos nem tartozik a helyszínen, a részvételre használt platformon keresztül kap értesítést; ebben az esetben a nyeremény elfogadására - a nyertes e-mailcímét is tartalmazó - válaszüzenetben 5 munkanap áll a nyertes rendelkezésre, amely határidő elmulasztása jogvesztő, és az érintett nyeremény(ek) a Szervezőnél marad(nak).  

 

5. Moderálás

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden részvételt, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező vagy harmadik személy jogait vagy érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, illetve a Játékost a Játékból kizárja.

 

II. ADATEKEZELÉS

Tájékoztatási kötelezettség AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE(a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerint

 1.  Az adatkezelő adatai: azonos a Szervezővel

 2.  Közreműködők

2.1. A Szervező szerverszolgáltatást vesz igénybe, melynek keretében szervereit vele polgári jogi jogviszonyban álló vállalkozás üzemelteti és - felmerülő probléma esetén - tartja karban. A szerverszolgálató: AVENNA Kft. (székhely: 2083 Solymár, Dózsa György út 4.; cégjegyzékszám: 13-09-096644; adószám: 13146188-2-13; e-mail: gabor.nagy@avenna.hu)

2.2. Adatfeldolgozó: KMAK Kelet-Magyarországi Adatközpont Kft (székhely: 5071 Besenyszög, Táncsics Mihály utca 10.; cégjegyzékszám: 16-09-015111; adószám: 2437427-2-16; e-mail: info@kmak.hu)

 3.  Kezelt személyes adatok köre

A Játékos (i) neve (beleértve a részvételi platformján használt felhasználónevet is), (ii) amennyiben rendelkezésre áll, lakhelyének településneve és email-címe, valamint (iii) feltöltött fotója és (iv) részvételéről a I.2. pontban említetten készült, őt ábrázoló kép- és/vagy hangfelvétel.

A Játékon történő részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a Budapesti Operettszínház

-   a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatokat (Játékos neve és Instagram-elérhetősége, email-címe, iskolájának neve és osztálya) az adatvédelmi szabályok keretein belül a Játék végéig, illetve a nyeremény átadása körében az ahhoz szükséges időig - de legkésőbb a kulisszajárásig - kezelje,

-   a Játék keretében megosztott képeket/videókat a székhelyének közönségforgalmi tereiben kivetítőkön, míg a kulisszajáráson készített felvételeket online-felületein határozatlan ideig megjelenítse.

 4.  Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: hozzájárulás.

 5.  Az adatkezelés célja:

Promóciós nyereményjáték

 6.  Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai:

Határozatlan, az e-mailcím (kivéve, ha a Játékos a későbbi kapcsolattartást is lehetővé tevő nyilatkozatot tett) esetében a nyeremény átvételéig határozott. Törlésre kerülnek az adatok, ha a Játékos hozzájárulását visszavonja.

 7.  Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Szervezőnek a Játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő munkatársai.

 8.  Tájékoztatás a Játékos jogairól

A Játékos jogosult arra, hogy

-        az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon;

-        kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk);

-        kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog);

-        kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére;

-        a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk);

-        hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga).

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk).

Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.

 

Az illetékes felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: (+36-1)391-1400

Fax: (+36-1)391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu 

 


« Vissza ide : Hírek