Hírek

A Budapesti Operettszínház "FIATALOKÉ A SZÍNHÁZ" elnevezésű promóciós játékának játékszabályzata

2022. ápr. 11.

Jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) határozza meg a Budapesti Operettszínház (www.operett.hu) hivatalos Instagram-oldalán meghirdetett "FIATALOKÉ A SZÍNHÁZ" elnevezésű promóciós játékának (a továbbiakban: Játék) feltételeit. A Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú mellékletként csatolt adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató), ezért ahol a továbbiakban a Szabályzat említett, azon értelemszerűen a Tájékoztatót is érteni kell.

A játék szervezője és lebonyolítója a Budapesti Operettszínház
székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 17.
képviseli: Kiss-Balbinát Atilla István főigazgató   
adószám: 15490744-2-42
államháztartási azonosító: 344739
adatvédelmi tisztviselő: Balogh Veronika (balogh.veronika@operett.hu)
(a továbbiakban: Szervező).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el   az abban foglaltakat, így különösen kijelenti azt is, hogy tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak a Szabályzatban meghatározott célok szerinti kezeléséhez.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden középfokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló természetes személy, aki a Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője - vagy a törvényes képviselő által erre feljogosított személy - járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek (pl. a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai, tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy jelentkezését a feldolgozást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék időtartama

A Játék időtartama:
- részvételi szakasz: 2022. 04. 11. nap 15:00 órától 2022. 06. 06. nap 24:00 óráig,
- értékelés: 2022. 06. 07-én
- a nyertesek értesítése e-mailben és az Instagram-oldalon történik

3. A játék leírása

A Játék az Operettszínház Instagram-oldalán meghirdetett felhívással, és hírlevélben kiküldve indul. A Játékban az tud részt venni, aki az alábbi felhívásnak eleget tesz:

"JÁTÉKFELHÍVÁS

Jártál már nálunk kulisszajáráson? Amennyiben igen, tudhatod, hogy milyen izgalmas érzés, akár találkozhatsz a szereplőkkel, felmehetsz a színpadra, és olyan tereken barangolhatsz, ahová más nézőnk soha nem juthat el! Hogyha a válasz nem, akkor ez egy kihagyhatatlan lehetőség számotokra. Játsszatok!

Feltételek a játékban való részvételhez:

Amennyiben szereted magad fotózni, vagy barátaiddal szelfizni, vagy videókat készíteni, vagy éppenséggel imádsz épületeket, belső tereket fotózni, akkor ez a Te játékod!

Nincs más dolgod azért, hogy a játékban részt vehess, csak annyi, hogy amikor eljössz az egyik előadásunkra, készítesz magadról, barátaidról, színházunkról egy képet, videót, a lényeg, hogy látni lehessen, hogy itt vagy színházunkban, és a #BudapestiOperettszinhaz#fiatalokeaszinhaz#ISKOLADNEVEESOSZTALYOD-dal megosztod a képedet az insta-don.

FONTOS!! A képhez írd oda, melyik előadáson voltál, és jelöld meg a képen az Operettszínházat és a barátaidat! (Így láthatod, kik voltak az előadáson, új barátokat is szerezhetsz!)

Kérünk Téged, hogy kövesd be a Budapesti Operettszínház Insta-oldalát, és kedveld megosztásainkat!

A képeket/videókat, amiket nálunk készítetek, kitesszük a Budapesti Operettszínház "fiataloké a színház" képernyőire, itt láthatjátok magatokat, barátaitokat, ismerőseiteket, ha ellátogattok legközelebb hozzánk. A játékban való részvétellel elfogadod, hogy beküldött fotóidat/videóidat a displayünkre határozatlan ideig kitehessük.

Kérünk, terjeszd el iskoládban, vigyél szórólapot, vagy bármilyen kiadványt tőlünk, és buzdítsd társaidat, iskoládat a versenyre, mindenkit kérj meg, hogy posztoljon! Bármilyen 3 évnél nem régebbi fotót is megoszthattok, a lényeg, hogy nálunk készült kép legyen, akár a szórólap fotója, bármi jó!"

A NYEREMÉNY: A 3 legtöbb képet #-gel megosztó osztály nyer egy-egy szuper kulisszajárást (max. 40-40 fő; a létszám legalább 2 kísérőpedagógussal értendő)

A kulisszajárásról a színház felvételt készíthet és azt online felületein közzéteheti - a Játékos kifejezett hozzájárulása a részvétellel erre is kiterjed."

4. A nyeremény átadása

A nyertesek tájékoztatása az iskola nevének és az osztály megjelölésének a Budapesti Operettszínház Instagram-oldalán való közzétételével történik, illetve e-mail üzenetben is kapnak értesítést (e-mailt csak az osztály egy, tetszőlegesen kiválasztott tagjának küldünk). A Játékos, jelen Szabályzat elfogadásával, nevének kiírásához, a Instagram-posztban történő megjelöléséhez kifejezetten hozzájárul.

A nyeremény a 2022-2023-as tanév első félévében vehető igénybe, egyeztett időpontban.

5. Moderálás

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden részvételt, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező vagy harmadik személy jogait vagy érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, illetve a Játékost a Játékból kizárja.

6. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Tájékoztató irányadó.


 


1. számú melléklet

 

Adatkezelési tájékoztató

 

A Játékon történő részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a Budapesti Operettszínház

-   a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatokat (Játékos neve és Instagram-elérhetősége, email-címe, iskolájának neve és osztálya) az adatvédelmi szabályok keretein belül a Játék végéig, illetve a nyeremény átadása körében az ahhoz szükséges időig - de legkésőbb a kulisszajárásig - kezelje,

-   a Játék keretében megosztott képeket/videókat a székhelyének közönségforgalmi tereiben kivetítőkön, míg a kulisszajáráson készített felvételeket online-felületein határozatlan ideig megjelenítse.

Tájékoztatási kötelezettség AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE(a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerint

1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Budapesti Operettszínház
Cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 17. Email: jegy@operett.hu
Telefonszám: (06/1-353-2172)

2. Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: hozzájárulás.

3. Az adatkezelés célja:

Nyereményjáték

4. Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai:

A Játék befejezését, míg a nyertesek esetében a Szabályzat 4. pontja szerinti átvételi határidőt követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

5. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az adatkezelő Szervezési osztálya.

6. Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintett jogosult arra, hogy

-          az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon;

-          kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk);

-          kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl., ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog);

-          kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl., ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére;

-          a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk);

-          hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga).

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk).

Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.

Az illetékes felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.


« Vissza ide : Hírek