Hírek

A "Fotózzon és nyerjen!" promóciós játék játékszabályzata

2023. jan. 25.

A Budapesti Operettszínház

„THE BEST OF BOND SYMPONIC fotókampány – FOTÓZZON ÉS NYERJEN!” elnevezésű promóciós játékának

játékszabályzata és adatkezelési tájékoztatója

 

 

A Budapesti Operettszínház jelen dokumentummal (a továbbiakban: Szabályzat) ad teljes körű tájékoztatást a – honlapján és közösségimédia-felületein meghirdetett – fenti elnevezésű promóciós játékában (a továbbiakban: Játék) történő részvételről és az ahhoz kapcsolódó adatkezelésről.

 

A Játék szervezője és lebonyolítója (a továbbiakban: Szervező) a Budapesti Operettszínház (www.operett.hu)

székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 17.

képviseli: Kiss-Balbinát Atilla István főigazgató  

adószám: 15490744-2-42

államháztartási azonosító: 344739

telefon: (+36-1)472-2030

adatvédelmi tisztviselő: Balogh Veronika (adatkezeles@operett.hu; +36706327487).

 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el   az abban foglaltakat, így különösen kijelenti azt is, hogy

 • tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja a II.3. pontban meghatározott – saját vagy törvényes képviselőként történő eljárása esetén az általa képviselt más személy – személyes adatainak a Szabályzat szerinti kezeléséhez,
 • a I.3. pont utolsó bekezdése értelmében a nemcsak őt ábrázoló fotó esetén az érintett más személy hozzájárulásának meglétéért kizárólagos felelősséggel tartozik.

 

I. RÉSZVÉTEL

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Játékos).

 

Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Játékban való részvételre, valamint a Játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek (pl. a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai, tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy jelentkezését a feldolgozást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

 

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

2. A Játék időtartama

A Játék időtartama:

- részvételi szakasz: 2023. 01. 28. nap 10:00 órától 2023. 02. 28. nap 10:00 óráig,

- sorsolás, illetve – az exkluzív belépőjegy esetében – értékelés és kiválasztás: 2023. 03. 01.,

- a nyertesek értesítése: a Szervezés Facebook-oldalán történő közzététellel, 2023. 03.01-jén.

 

A sorsolás – illetve az exkluziv belépőjegy esetében az értékelés és kiválasztás – nem nyilvános.

 

3. A játék leírása

A Játék a https://www.facebook.com/operettszinhaz oldalon és a Szervező egyéb online felületein közzétett felhívással indul. A Játékban az tud részt venni, aki a The Best Of Bond Symphonic előadás (Papp László Budapest Sportaréna, 2023. március 19. 19:00) valamely közterületi hirdetését lefotózza és saját Facebook-felületén a részvételi szakasz időtartama alatt megosztja a felhívásban foglaltak szerint.

 

A felhívás szövege a következő:

THE BEST OF BOND SYMPONIC fotókampány – FOTÓZZON ÉS NYERJEN!

 

Nyereményjáték a ’The Best of Bond Symphonic koncertshow’ kapcsán.

Készítsen egy fényképet az országszerte megtalálható The Best Of Bond Symphonic egyik plakátjával/ plakátjáról, majd töltse fel saját Facebook oldalára a

#thebestofbondsymphonic #budapestioperettszinhaz #bondkoncert – megjelöléseket használva. A kép alá pedig írja oda kommentben, kivel jönne el az eseményre, hiszen a játékban résztvevők között kisorsolunk „007” db. páros belépőjegyet!

Várjuk a feladat ötletes, izgalmas, fantáziadús megvalósítását, a legkreatívabb kép készítője külön díjazásban részesül: 2 db. exkluzív belépőjegyet nyer a

The Best Of Bond Symphonic' koncertshowra! 

A játék időtartama: 2023. január 28.10:00 – 2023.február 28. 10:00

Fontos!  A játékban mindenki kizárólag saját készítésű fényképpel vehet részt, internetről letöltött felvétellel nem!" 

 

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL MINDEN JÁTÉKOS RÉSZÉRŐL KIFEJEZETT HOZZÁJÁRULÁSNAK MINŐSÜL AHHOZ, HOGY A SZERVEZŐ A JÁTÉKRÓL – VAGY ARRÓL IS – SZÓLÓ BÁRMELY KÖZLEMÉNYÉBEN A JÁTÉKOS

NEVE ÉS/VAGY MEGOSZTOTT FOTÓJA ÉS/VAGY A NYERTESSÉGÉNEK TÉNYE

MEGJELENJEN. AMENNYIBEN A FOTÓN TÖBB SZEMÉLY LÁTHATÓ, A TOVÁBBI SZEMÉLY(EK) HOZZÁJÁRULÁSÁNAK MEGLÉTÉÉRT A FELELŐSSÉG KIZÁRÓLAG A JÁTÉKOST TERHELI.

 

4. A párosjegyek átadása

A nyertesek tájékoztatása nevüknek a Budapesti Operettszínház Szervezés Facebook-oldalán való közzétételével történik, illetve az ugyanezen oldalról küldött messenger üzenetben is kapnak értesítést. A jegyek nem kerülnek postázásra, kizárólag személyesen vehetők át a Szervező jegypénztárában vagy Szervezési osztályán, 2023. március 5-éig. Az át nem vett jegyeket a Szervező nem tartja fenn, azokat értékesíti.

 

5. Moderálás

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden részvételt, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező vagy harmadik személy jogait vagy érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése szerint bármely egyéb módon sértő vagy jogellenes, töröljön, illetve a Játékost a Játékból kizárja.

 

II. ADATEKEZELÉS

Tájékoztatási kötelezettség AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerint

 

 1. Az adatkezelő adatai: azonos a Szervezővel
 2. Közreműködők

2.1. A Szervező szerverszolgáltatást vesz igénybe, melynek keretében szervereit vele polgári jogi jogviszonyban álló vállalkozás üzemelteti és – felmerülő probléma esetén – tartja karban. A szerverszolgálató: AVENNA Kft. (székhely: 2083 Solymár, Dózsa György út 4.; cégjegyzékszám: 13-09-096644; adószám: 13146188-2-13; e-mail: gabor.nagy@avenna.hu)

2.2. Adatfeldolgozó: KMAK Kelet-Magyarországi Adatközpont Kft (székhely: 5071 Besenyszög, Táncsics Mihály utca 10.; cégjegyzékszám: 16-09-015111; adószám: 2437427-2-16; e-mail: info@kmak.hu)

 

 1. Kezelt személyes adatok köre

A Játékos (i) neve (beleértve a részvételi platformjának címét és az azon használt felhasználónevet is), (ii) amennyiben rendelkezésre áll, lakhelyének településneve és email-címe, valamint (iii) feltöltött fotója és (iv) adott esetben a nyertességének ténye.

A Játékon történő részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a Budapesti Operettszínház

 • a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatokat (név, platformcím, felhasználónév, lakhely és emailcím) az adatvédelmi szabályok keretein belül a Játék végéig, illetve a nyeremény átadása körében az ahhoz szükséges időig kezelje,
 • a Játék keretében megosztott képeket a Játékos nevével és adott esetben nyertességének tényével közleményeiben (különösen online-felületein) határozatlan ideig megjelenítse.
 1. Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: hozzájárulás.

 

 1. Az adatkezelés célja:

Promóciós nyereményjáték

 

 1. Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai:

Határozatlan, az e-mailcím (kivéve, ha a Játékos a későbbi kapcsolattartást is lehetővé tevő nyilatkozatot tett) esetében a nyeremény átvételéig határozott. Törlésre kerülnek az adatok, ha a Játékos hozzájárulását visszavonja.

 

 1. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Szervezőnek a Játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő munkatársai.
 2. Tájékoztatás a Játékos jogairól

A Játékos jogosult arra, hogy

 • az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon;
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk);
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog);
 • kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére;
 • a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk);
 • hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga).

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk).

Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.

 

Az illetékes felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: (+36-1)391-1400

Fax: (+36-1)391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Hivatali tárhely cím (hivatali kapu):

 • rövid név: NAIH
 • KRID: 429616918

« Vissza ide : Hírek