Hírek

Adventi kalendárium 2021 - Játékszabályzat

2021. nov. 29.

A Budapesti Operettszínház

"Adventi kalendárium" elnevezésű promóciós játékának játékszabályzata

Jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) határozza meg a Budapesti Operettszínház (www.operett.hu) hivatalos Facebook oldalán meghirdetett "Adventi kalendárium" elnevezésű promóciós játékának (a továbbiakban: Játék) feltételeit. A Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú mellékletként csatolt adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató), ezért ahol a továbbiakban a Szabályzat említett, azon értelemszerűen a Tájékoztatót is érteni kell.

A játék szervezője és lebonyolítója a Budapesti Operettszínház
székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 17.
képviseli: Kiss-Balbinát Atilla István főigazgató   
adószám: 15490744-2-42
államháztartási azonosító: 344739
(a továbbiakban: Szervező).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el   az abban foglaltakat, így különösen kijelenti azt is, hogy tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak a Szabályzatban meghatározott célok szerinti kezeléséhez.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Játékban való részvételre, valamint a Játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

-          a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

-          egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek (pl. a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai, tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy jelentkezését a feldolgozást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2021.12.01.  - 2021.12.24.

3. A játék leírása

A Játék, a https://www.facebook.com/operettszinhaz oldalon meghirdetett felhívással indul: a Játékot hirdető posztban arra kérjük a résztvevőket, hogy tippeljék meg, hogy az adott felhívást követő napon a Budapesti Operettszínház mely produkciójából, mely színész szereplőpárost ábrázoló fotót tesz ki nyilvános Facebook posztot a Játék keretében.

A Játék az időtartam alatt minden nap újraindul, és a következő napi posztra lehet tippelni, az adott nap végéig. A Játék időtartama alatt minden felhasználó naponta egyszer vehet részt a Játékban, azonban minden nap újra játszhat. Amennyiben egy jelentkező napi több alkalommal vesz részt a játékban, az időben legkorábban leadott tippje tekinthető érvényesnek.
Azok közül, akik a Budapesti Operettszínház másnapi, a játék keretében posztolt képen szereplő produkcióját és szereplőpárosát is eltalálják, naponta egy nyertest sorsolunk ki, aki négy jegyet kap a Budapesti Operettszínház jelenlegi repertoárján szereplő előadások valamelyikére. Amennyiben ilyen helyes tipp nem érkezik, a posztban kitett képen szereplő produkció címét eltalált Játékosok közül sorsoljuk ki a nyertest, aki két jegyet kap a Budapesti Operettszínház jelenlegi repertoárján szereplő előadások valamelyikére. 

Érvényes részvétel feltételei: A Budapesti Operettszínház által a játék keretében kitett napi poszt nyilvános megosztása a Játék aznapi határidején belül (adott nap 23:59-ig), továbbá a Játékos által megosztott poszt szövegében szerepeljen a tipp a Budapesti Operettszínház által másnap megosztott képen szereplő produkció címére és a két színész személyére, valamint a #OperettAdvent2021 a Játékos által megosztott poszt szövegében.

A nyertes és pótnyertes sorsolása számítógépes program segítségével történik az adott napi felhívást követő napon 16:00-ig.

4. A jegyek átadása

A nyerteseket a Budapesti Operettszínház hivatalos Facebook oldaláról - a Facebook messenger által - küldött üzenetben értesítjük. A Játékos jelen játékszabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul nevének kiírásához, a Facebook posztban történő megjelöléséhez. A nyeremény elfogadására - a nyertes e-mailcímét is tartalmazó - válaszüzenetben 24 óra áll a nyertes rendelkezésre, a válasz elmaradása esetén automatikusan a pótnyertes kerül értesítésre, akit a nyertessel azonos napon sorsolunk ki e célból. A pótnyertes számára az értesítéstől számítva szintén 24 óra áll rendelkezésre a nyeremény elfogadására és e-mailcímének írásos közlésére. A határidő elmulasztása jogvesztő, további pótnyertes kisorsolására nem kerül sor, ebben az esetben a jegyek a Szervezőnél maradnak. A jegyek elektronikus úton, a Facebook messenger alkalmazáson keresztül a résztvevő által megadott email címre történő továbbítással kerülnek megküldésre.

5. Moderálás

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden részvételt, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező vagy 3. személy jogait vagy érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen játékszabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, illetve a résztvevőt a Játékból kizárja.

6. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Tájékoztató irányadó.

1. számú melléklet

 

Adatkezelési tájékoztató

 A Játékon történő részvétellel a Játékos kifejezetten elfogadja, hogy a Budapesti Operettszínház a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatokat (Játékos neve és Facebook elérhetősége, email címe) az adatvédelmi szabályok keretein belül a Játék végéig felhasználja és tárolja.

Tájékoztatási kötelezettség AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerint

1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Budapesti Operettszínház

Cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 17. Email: jegy@operett.hu

Telefonszám: (06/1-353-2172)

2. Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: hozzájárulás.

3. Az adatkezelés célja:

Nyereményjáték

4. Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai:

A Jegyek átvételét követően törlésre kerülnek.

5. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az adatkezelő Szervezési osztálya.

6. Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintett jogosult arra, hogy

-          az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon;

-          kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk);

-          kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog);

-          kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére;

-          a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk);

-          hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga).

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk).

Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.

 Az illetékes felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.


« Vissza ide : Hírek