Hírek

Budapesti Operettszínház "Dolce Vita" elnevezésű promóciós játékának játékszabályzata

2021. szept. 27.

Jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) határozza meg a Budapesti Operettszínház (www.operett.hu) hivatalos Facebook oldalán és honlapján (www.operett.hu) meghirdetett "Dolce Vita" elnevezésű promóciós játékának (a továbbiakban: Játék) feltételeit. A Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú mellékletként csatolt adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató), ezért ahol a továbbiakban a Szabályzat említett, azon értelemszerűen a Tájékoztatót is érteni kell.

A játék szervezője és lebonyolítója a Budapesti Operettszínház

székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 17.

képviseli: Kiss-Balbinát Atilla István főigazgató   adószám: 15490744-2-42

államháztartási azonosító: 344739

(a továbbiakban: Szervező).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el   az abban foglaltakat, így különösen kijelenti azt is, hogy tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak a Szabályzatban meghatározott célok szerinti kezeléséhez.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Játékban való részvételre, valamint a Játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

-          a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

-          egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek (pl. a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai, tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy jelentkezését a feldolgozást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A játék leírása

A Játék, https://www.facebook.com/operettszinhaz oldalon, valamint a www.operett.hu  oldalon meghirdetett felhívással indul: a Játékot hirdető posztban arra kérjük a résztvevőket, nézőinket, hogy a Budapesti Operettszínház Szervezési Osztályára (06/1-353-2172) betelefonálva válaszolják meg a következő kérdést, miszerint: 'A Nine - Kilenc című előadás melyik híres filmrendező önéletrajzi ihletésű filmjének színpadi adaptációja?'.

Minden kilencedik betelefonáló és egyben helyes válaszadó pedig, egy 2021.10.01. vagy 2021.10.02. vagy 2021.10.03. 19:00 órakor kezdődő Nine - Kilenc című előadásra szóló jegy áráért kettőt kaphat - jegyenként tehát 50%-os kedvezményt kap (továbbiakban: Jegy). A három előadás közül a nyertes választhatja meg a számára legkedvezőbb időpontot.

Érvényes jelentkezésnek csak a Szabályzatban meghatározott időtartamon belül történő hívások számítanak.

3. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2021.09.28. 09h - 17h

4. A Jegyek átadása

A nyertesek a nyereményükről telefonon azonnal értesülnek, a Jegyeket a Játék lezárását követően 2 (két) napon belül kizárólag személyesen vehetőek át 2021.09.30. 18:00-ig Színházunk jegypénztárában (1065 Budapest, Nagymező u. 17.).

5. Moderálás

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden részvételt, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező vagy 3. személy jogait vagy érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen játékszabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, illetve a résztvevőt a Promóciós játékból kizárja. Az esetleges jogsértő betelefonálásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt terheli.

 

6. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Tájékoztató irányadó.


1. számú melléklet

 

Adatkezelési tájékoztató

 

A Játékon történő részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a Budapesti Operettszínház a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatokat (Játékos neve, lakcíme, telefonszáma) az adatvédelmi szabályok keretein belül a Játék végéig felhasználja és tárolja.

Tájékoztatási kötelezettség AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE(a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerint

1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Budapesti Operettszínház

Cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 17. Email: jegy@operett.hu

Telefonszám: (06/1-353-2172)

2. Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: hozzájárulás.

3. Az adatkezelés célja:

Nyereményjáték

4. Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai:

A Jegyek átvételét követően törlésre kerülnek.

5. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az adatkezelő Szervezési osztálya.

6. Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintett jogosult arra, hogy

-          az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon;

-          kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk);

-          kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog);

-          kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére;

-          a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk);

-          hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga).

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk).

Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.

Az illetékes felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.


« Vissza ide : Hírek