Hírek

Nine - Közönségtalálkozó hashtag játék - játékszabályzat

2021. szept. 16.

A Budapesti Operettszínház "NINE közönségtalálkozó" elnevezésű promóciós játékának játékszabályzata

Jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) határozza meg a Budapesti Operettszínház (www.operett.hu) hivatalos Facebook oldalán meghirdetett "NINE közönségtalálkozó" elnevezésű promóciós játékának (a továbbiakban: Játék) feltételeit. A Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú mellékletként csatolt adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató), ezért ahol a továbbiakban a Szabályzat említett, azon értelemszerűen a Tájékoztatót is érteni kell.

A játék szervezője és lebonyolítója a Budapesti Operettszínház
székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 17.
képviseli: Kiss-Balbinát Atilla István főigazgató   adószám: 15490744-2-42
államháztartási azonosító: 344739
(a továbbiakban: Szervező).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el   az abban foglaltakat, így különösen kijelenti azt is, hogy tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak a Szabályzatban meghatározott célok szerinti kezeléséhez.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, valós adatokkal regisztrált, saját Facebook- vagy Instagramprofillal rendelkező természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékban való részvételre, valamint a játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a 2. pont szerinti meghívás átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

-        a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

-        egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek (pl. a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai, tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy jelentkezését a feldolgozást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A játék leírása

A Játék két szakaszból áll, az első szakasz a https://www.facebook.com/operettszinhaz oldalon meghirdetett felhívással indul: a Játékot hirdető posztban arra kérjük a résztvevőket, nézőinket, hogy a Budapesti Operettszínház Facebook oldalára hozzászólásban küldjenek be olyan fotókat, amik színházunkban készültek vagy egyébként azt ábrázolja vagy színházunk tevékenységéhez kapcsolódik, pl. szelfi a színházunk egyik sztárjával, szelfi a Kálmán Imre szoborral, szelfi a színház előtt, a nézőtéren, kulisszajáráson.

A felhívásra a fotót hozzászólás formájában beküldő első 200 Játékos meghívást kap a NINE 2021. szeptember 9 - én tartandó közönségtalálkozóra. A meghívás két személyre szól.

A küldött fotókat az interaktív nézőtéri információs rendszereken (földszinten kettő, emeleten kettő gépen) közzétesszük és folyamatosan frissítjük.

Érvényes jelentkezésnek csak a Szabályzatban meghatározott időtartamon belül küldött fotók számítanak.

A Szervező a meghívást a Játék bejegyzése alatt, hozzászólás formájában értesíti.

A Játék második szakasza a közönségtalálkozó. Rajongóinktól azt kérjük, hogy a közönségtalálkozón készült képekkel a #Nine2021 #BudapestiOperettszínház megjelölésével posztoljanak tartalmat (videó is lehet) a saját Facebook- vagy Instagram-oldalukon, megjelölve színházunkat! A legötletesebb (az esemény hangulatát leginkább megragadó) posztot megosztó Játékosunkat kettő, a NINE 2021. 09. 24-ei premierjére szóló, a premier fogadáson történő részvételre is feljogosító jeggyel jutalmazzuk. A jutalmazott Játékosunkat ? nem nyilvános üzenetként, 2021. 09. 17-én - azon platformon keresztül tájékoztatjuk, amelyről az  adott poszt megosztása történt; a jegyek átvételére 2021. 09. 22-éig (az átvétel elmulasztása esetén értékesítésre kerülnek), a Budapesti Operettszínház jegypénztárában van lehetőség, nyitvatartási időben, ehhez a kapott tájékoztató üzenetet az átvételkor be kell mutatni.

Felhívjuk Játékosaink figyelmét, hogy a közönségtalálkozó is a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek [jelenleg a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6/C. §] megfelelően látogathatók, így azon, a jelenlegi szabályozás szerint, kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt. 

A beléptetéssel kapcsolatos részleteket folyamatosan frissítjük, a mindenkor irányadó tájékoztatónk elérhetőek ezen a linken: https://bit.ly/3hpjaP7[DB3] 

A premierelőadásra a fenti korlátozások jelenleg nem vonatkoznak.

3. A Játék időtartama

A Játék időtartama:   első szakasz 2021.06.08. - 2021.09.01.
                                     második szakasz 2021. 09. 09.- 09.17.

 

4. A meghívás átadása

Az első 200 Játékost a Szervező a Játék lezárását követő 5 (öt) napon belül értesíti, a közönségtalálkozóra a belépés a Játékos valóságnak megfelelően megadott adatainak a személyazonosító okmányával történő igazolása után lehetséges.

Ha a Szervező nem tudja a Játékost a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, a meghívást a soron következő Játékos kapja. 

A meghívások nem kerülnek postázásra, kizárólag személyesen vehetőek át.

A meghívás pontos átvételének időpontját és helyét későbbi elektronikus tájékoztatás alapján határozzuk meg.

5. Moderálás

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden a Promóciós játékban, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező vagy 3. személy jogait vagy érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen játékszabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, illetve az ilyen hozzászólást vagy az azt feltöltő játékost vagy a hozzászólást jegyző résztvevőt a Promóciós játékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót terheli.

 

6. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Tájékoztató irányadó.1. számú melléklet

 

Adatkezelési tájékoztató

 

A Játékon történő részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a Budapesti Operettszínház a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatokat (Játékos neve, lakcíme, telefonszáma, emailcíme) az adatvédelmi szabályok keretein belül a Játék végéig felhasználja és tárolja.

Tájékoztatási kötelezettség AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS  2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerint

1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Budapesti Operettszínház
Cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 17. Email: sajto@operett.hu

2. Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: hozzájárulás.

3. Az adatkezelés célja:

Nyereményjáték

4. Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai:

A Játék első szakaszának lebonyolítását követően az adatok törlésre kerülnek .

5. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az adatkezelő Kommunikációs és marketing osztálya, valamint Szervezési osztálya.

6. Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintett jogosult arra, hogy

-          az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon;

-          kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk);

-          kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog);

-          kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére;

-          a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk);

-          hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga).

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk).

Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.

Az illetékes felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

 

« Vissza ide : Hírek