Általános Szerződési Feltételek A jegyvásárlás Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

Letöltés PDF formátumban

 

hatályos: 2020. június 5-től

I. Általános rendelkezések

A rendezvény szervezőjének/az előadóhelynek és/vagy a weblap üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szervező) az adatai: 
 

A Szervező neve:

Budapesti Operettszínház

Székhelye és postai címe:

1065 Budapest, Nagymező utca 17.
Magyarország

Nyilvántartó hatóság:

Magyar Államkincstár

Törzskönyvi azonosító száma (PIR):

490748

Adószáma:

15490744-2-42

E-mail címe:

jegy@operett.hu

Telefonszáma:

(+36-1)353-2172

Jegyértékesítési ügyfélszolgálat elérhetőségei:

ld. a Szolgáltató adatainál

Jegyértékesítéssel kapcsolatos panaszkezelés:

ld. a Szolgáltató adatainál

Tárhelyszolgáltató:

ld. a Szolgáltató adatainál

 

A számítógépes jegyértékesítési rendszer szolgáltatója, egyben a számítógépes jegyértékesítésben közreműködőként részt vevő társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai:
 

A Szolgáltató neve:

InterTicket Kft.

Székhelye és postai címe:

1139 Budapest, Váci út 99. 6. emelet

Nyilvántartó hatóság:

Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszáma:

Cg. 01-09-736766

Adószáma:

10384709-2-41

E-mail címe:

jegy@jegy.hu

Honlapjának címe:

www.jegy.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:

+36-1-266-0000

Ügyfélszolgálat e-mail címe:

interticket@interticket.hu

Telefax:

+36-1485-0345

Panaszkezelés helye és elérhetőségei:

1139 Budapest, Váci út 99. 6. emelet
+36-1-266-0000
jegy@jegy.hu
Munkanapokon 10.00 - 16.00 óra között

Panaszkezelés személyesen:

munkanapokon 10.00 - 16.00 óra között

Tárhely szolgáltató neve:

T-Systems Adatpark

Tárhely szolgáltató címe:

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.

 

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szervező és/vagy a Szolgáltató (a Szervező és a Szolgáltató együttesen a továbbiakban: Jegyértékesítő), valamint a következő pontban meghatározott internetes jegyértékesítési rendszert használó, illetve a következő bekezdésben meghatározott közvetlen személyes átvétellel történő vásárlással jogviszonyt létesítő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) között - a szintén a következő pontban meghatározott - belépőjegyek (és adott esetben más termékek, szolgáltatások) megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

Azon jogviszonyok esetében, amelyek a Szervező és a Vásárló között a Szervező jegypénztárában vagy más helyen a belépőjegy közvetlen - kinyomtatott formában történő - személyes átvételével történik, függetlenül attól, hogy a belépőjegy ilyen értékesítését a Szervező maga, vagy az érdekkörében eljáró más személy (ügynök, bizományos, megbízott stb.) végzi-e (a továbbiakban: Személyes vásárlás), jelen ÁSZF azzal irányadó, hogy ahol Szolgáltót és/vagy Jegyértékesítőt említ, azon kizárólag a Szervezőt kell érteni.

2. A Szolgáltató on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet elsősorban különböző színházi-, zenei-, sport és egyéb eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek és bérletek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlásának elősegítésére, illetve ezekhez kapcsolódó online termék- és szolgáltatás értékesítésre (utalvány, könyv, hanghordozó, parkolójegy stb. vásárlása).

Amennyiben egyes termékek értékesítésére vonatkozó szabályok eltérnek az általános szabályoktól, úgy a jelen ÁSZF ezt külön jelzi.

A Szervező jogosult a saját weblapján a Rendszerben történő Belépőjegy értékesítési szolgáltatáson túlmenően más szolgáltatásokat is nyújtani, más termékeket is értékesíteni, illetve olyan jegyeket is értékesíteni, amelyek nem a Szolgáltató Rendszeréből származnak. Ezekre a - Rendszeren kívül történő - szolgáltatásokra és termékértékesítésekre a jelen ÁSZF nem vonatkozik, mivel ez az ÁSZF kizárólag a Szolgáltató Rendszerén biztosított Belépőjegy- és egyéb árucikk vagy szolgáltatás, valamint az előző pont második bekezdésében meghatározott értékesítési tevékenységre vonatkozó szabályokat rögzíti.

3. A Rendszer útján értékesített Belépőjegyeket és egyéb termékeket (a továbbiakban: E-vásárlás) a Vásárlók részére a Szervező értékesíti, ebben a Szolgáltató a Szervező közvetítőjeként (ügynökeként) és megbízott számlakibocsátóként vesz részt. A Szolgáltató a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésében való közvetítői (ügynöki) részvételre korlátozódik. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Szervező kötelezettsége, akinek adatait a Rendezvény adatlapja és a Belépőjegy, valamint a jegyvásárláskor kapott számla tartalmazza. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. Mivel a Rendezvényekre érvényes Belépőjegyek és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások értékesítésében a Szolgáltató közvetítőként működik közre, így az ellenértékről szóló számlát a Szervező bocsátja ki.

4. A Jegyértékesítő nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.

5. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokat és termékeket társaság, szervezet, illetve 18. életévét betöltött természetes személy vásárolhatja meg. Bármely személyes adata megadása egyben a Vásárló arra vonatkozó jognyilatkozata is, hogy a 18. életévét betöltötte. A Vásárló E-vásárláskor a "Fizetés" vagy a "Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" gomb megnyomásával, míg Személyes vásárláskor a fizetés teljesítésével fogadja el a szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket - így különösen az ÁSZF II. és X. pontjában foglaltakat - megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

6. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés létrejöttét E-vásárláskor a Vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok, míg Személyes Vásárláskor a Belépőjegy (és esetlegesen a Vásárló által a számlakibocsátáshoz megadott adatok) igazolják, amely vásárlási adatokat E-vásárlás esetén a Szolgáltató, míg Személyes vásárlás esetén a Szervező a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz. E-vásárlás esetén a Vásárló által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció banki visszaigazolása és az ÁSZF együttesen, míg Személyes vásárlás eseté a Belépőjegy, az ÁSZF és az egyéb számviteli bizonylat(ok) együttesen alkotják az írásbeli szerződést. A létrejött szerződést a Jegyértékesítő külön nem iktatja, de gondoskodik a mindenkor irányadó ÁSZF szövegének, valamint az előző mondatban meghatározott adatoknak és visszaigazolásoknak - a GDPR szabályai szerint lehetővé tett - megőrzéséről.

7. A szerződés magyar nyelven jön létre.

8. A Jegyértékesítő tájékoztatja Vásárlót, és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Jegyértékesítő jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Jegyértékesítő a Vásárlót a weboldalon való közzététele útján értesíti a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

9. A Jegyértékesítő tájékoztatja a Vásárlót, hogy a X.15. pont a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve a szerződésre vonatkozó jogszabálytól lényegesen eltér.

 

II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás (E-vásárlásra vonatkozik)

1. A Jegyértékesítő tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a jegyvásárlás (vagy esetlegesen egyéb termék vásárlása) előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak (a jogszabály szóhasználatával: "kössenek szerződést")!

a)     A szolgáltatás, vagyis a Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Rendezvény adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található az éppen elérhető jegyekről és azok áráról, bruttó formában (tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, "Ft" formátumban. A Jegyértékesítő nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék (többféle kiszerelésben kapható vagy több darabos termékek). A Jegyértékesítő weblapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot.

b)     A Jegyértékesítő neve az I. pontban található.

c)      A Jegyértékesítő székhelye, postai címe, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található. Jegyértékesítés esetén a Szolgáltató a Szervező közvetítőjeként (ügynökeként) jár el. A Szervező adatai az I. pontban találhatók. A Szervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső oldalán, valamint a számlán is szerepelnek.

d)     A Jegyértékesítő üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

e)      A szerződés szerinti termékért, illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. "kosár" oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó jegyárakat, kezelési költséget és az esetleges szállítási költséget. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.

f)       A Jegyértékesítő határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

g)     A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Jegyértékesítő maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

h)     A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. Ha a Rendszer igénybevételéért a Vásárlónak kezelési költséget kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A kezelési költség a Szolgáltató szolgáltatásának díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg. A kiválasztott szállítási és fizetési módok (pl. futárszolgálat) további költségekkel járhatnak, amelyet a Rendszer pontosan feltüntet. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza. Az elfogadott fizetési módok részletes leírását a Szolgáltató Vásárlási Tájékoztatója tartalmazza. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum XII. pontja tartalmazza.

i)       A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.

j)       A termék visszaküldésének költségeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.

k)      A Jegyértékesítő olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Jegyértékesítő ésszerű költségeit.

l)       A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.

m)    A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a jelen dokumentum VIII. pontja és 1. melléklete részletezi.

n)     A Szolgáltató minden munkanapon 9-től 20 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Vásárlók rendelkezésére a +36-1-266-0000 telefonszámon, illetve a jegy@jegy.hu e-mail címen.

o)     A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

p)     A Jegyértékesítő a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

q)     A Jegyértékesítő és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama Belépőjegy vásárlása esetén a Rendezvény időpontjáig, vagy a Rendezvény meglátogatásáig (pl. nem időpontra szóló kiállítási Belépőjegyek), más termékek esetében pedig termék átvételéig tart.

r)      A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

s)      A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.

t)      A Jegyértékesítő részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.

u)     A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: Az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tárolja a Szolgáltató a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

v)      A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tárolja a Szolgáltató. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használ a Szolgáltató.

w)    A fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

x)      A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

2. Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van - vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van -, úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

III. A Vásárló adatai

1. A Jegyértékesítő fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

2. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben, illetve a Személyes vásárlás során. A Jegyértékesítő kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató, illetve a Szervező a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Szolgáltató, illetve a Szervező jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Vásárló valódiságát ellenőrizni. Olyan Rendezvények esetében, ahol a Szervező a Belépőjegyeket névre szólóan bocsátja ki, és azok nem átruházhatóak, a Szolgáltató jogosult a Vásárló adatait a Szervező által megkívánt módon ellenőrizni.

4. A Jegyértékesítő a Vásárló adatait elsősorban a Vásárlóval kötött szerződés végrehajtása céljából kezeli. A jegyértékesítéssel kapcsolatos adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amelyet a Vásárló az ún. Fizetés oldalon ismerhet meg a III.5. pontban írtak szerinti fizetést megelőzően. A Szervező egyéb (nem jegyértékesítési) célú adatkezelésével kapcsolatos feltételeket - amennyiben ilyen adatkezelés történik - a Szervező által közzétett adatvédelmi tájékoztató vagy szabályzat tartalmazza.

5. Az E-vásárlás során az ún. Kosár oldalon a Vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani. Az ezt követő ún. Fizetés oldalon adja meg a Vásárló a vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vásárló korlátlanul megteheti, az ún. kosáridő lejártáig, vagy addig, amíg nem kattintott a "Fizetés" vagy "Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" gombra. Ezt követően a fizetés - a választott fizetési módtól függően - a fizetési szolgáltató felületén történik (a bank adatbevivő felülete; az itt megadott adatokat a Jegyértékesítő nem ismeri meg, és nem tárolja).

6. Az E-vásárláskor a regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. A Szolgáltató Rendszerében való regisztrációt a Vásárló, az általa megadott e-mail címre a Szolgáltató által kiküldött e-mail levélben szereplő linkre kattintva erősítheti meg. Az adatok regisztrációs célú felhasználását a Vásárló - leiratkozással -  bármikor megtilthatja.

7. Az E-vsárlás szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Vásárló által a jegyvásárlás során megadott személyes adatokat továbbíthassa a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges más adatfeldolgozóknak, amelyek leírását az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

8. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató és az adatfeldolgozók az elvárható legnagyobb gondossággal járnak el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót és az adatfeldolgozókat felelősség nem terheli.

 

IV. Az E-vásárlás menete

1. Az E-vásárlás menetére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Vásárlási Tájékoztatója tartalmazza.

2. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a web-áruházak kötelesek 48 órán belül visszaigazolni a Vásárló megrendelését. Abban az esetben, ha a Vásárló Belépőjegyet vásárol a Rendszeren keresztül, a jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik, és a Vásárló a megrendelt Belépőjegyeket elektronikus formában azonnal kézhez kapja. Így a 48 órán belüli megrendelés-visszaigazolás helyett a Vásárló magát a Belépőjegyet is tartalmazó visszaigazoló e-mailt (vagy más elektronikus formátumú üzenetet) veszi kézhez.

3. Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt belépőjegyeket, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Vásárló ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával (+36-1-266-0000), amely a problémát orvosolja. Ugyanakkor, ha a Vásárló 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles azt átvenni, kifizetni.

V. Vételár, az E-vásárláshoz kapcsolódó fizetési és szállítási feltételek

1. A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, a jegyek átvételére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Vásárlási Tájékoztatója tartalmazza.

2. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Jegyértékesítő nem vállal felelősséget.

3. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.

4. A Belépőjegyek árának meghatározása a Szervező hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát (a Szervező utasításai alapján), illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már teljesült Személyes és a már megkezdett E-vásárlásokra.

5. A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti, illetve 20 perc elteltével a kosáridő lejár, és a kosár tartalma automatikusan törlődik (egyes esetekben a kosáridő ettől hosszabb, vagy rövidebb lehet, amelyet az adott oldal pontosan és folyamatosan mutat).

6. Fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus. 

7. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban (T-Systems Adatpark, 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.), a számlákat pedig elektronikus formában, a Szervezőnek biztosított Számlázz.hu fiókjában őrzi meg.

8. A Vásárló a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) kap. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szervező az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, a Szolgáltató, mint megbízott számlakibocsátó és egy e-számla szolgáltató (Számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b) közbeiktatásával bocsátja ki. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. Amennyiben a Vásárló a számlán szerepeltetni kívánt vevői adatokat tévedésből helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, úgy a vásárlónak egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni. A számviteli és adózási kötelezettségekre és határidőkre tekintettel a módosítási igényt a számla teljesítési dátumának naptári hónapjában, valamint az azt követő naptári hónap 5. naptári napján belül szükséges jelezni. A vásárló a számlamódosítási igényét az ügyfélszolgálatnak (a jegy@jegy.hu címre) továbbított e-mailben kérheti. Az ajándék utalványt az Áfa törvény 259.§. 15. pontja a pénzhelyettesítő eszközök között sorolja fel, és mint ilyen nem terheli áfa fizetési kötelezettség. A pénzhelyettesítő eszköz értékesítése nem minősül termékértékesítésnek, így mentesül a számla-kibocsátási kötelezettség alól, feltéve, hogy az ügyletről számviteli bizonylat kerül kiállításra. Az ajándékutalvány vásárlásakor kiállított kibocsátói bizonylat adatainak utólagos módosítására nincs lehetőség

 

VI. Elektronikus jegytípusok; a Belépőjegy megőrzéséért és megóvásáért való felelősség, valamint  az E-vásárlás során kapott - Vásárló általi - saját nyomtatású Belépőjegyekre (e-ticket) és mobil jegyekre vonatkozó speciális szabályok

1. Elektronikus jegytípusok:

Elektronikus utalvány. A vásárlást követően a Szolgáltató egy igazoló e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre, amely kattintható link formájában, vagy csatolt mellékletként, vagy ún. landing page-en keresztül tartalmazza az utalványt. Az e-mail tartalmazza a megvásárolt Belépőjegyek részletes adatait és egy utalványazonosítót. Az utalványt a Vásárlónak ki kell nyomtatnia és az előadás napján az előadóhely pénztárában a kinyomtatott e-mail felmutatásával kapja meg a megvásárolt Belépőjegyeket.

E-ticket. A vásárlást követően a Szolgáltató egy e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre, amely kattintható link formájában, vagy csatolt mellékletként, vagy ún. landing page-en keresztül tartalmazza az e-ticketet. Az e-ticket egy teljes értékű elektronikus Jegy. Az e-ticketen lévő számsor és vonalkód az összes szükséges információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A vonalkódot a Rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan is ellenőrizhetik.

A fizetést követően az elektronikus utalvány, illetve e-ticket kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az elektronikus utalvány, illetve az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.

2. Az elektronikus utalványt, illetve e-ticketet a Vásárló a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le, és maga nyomtatja ki, azokat nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott e-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód jól olvasható.

3. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából, többszörözéséből, megsemmisüléséből, megrongálódásából stb. eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli; ez a rendelkezés, a hibás nyomtatás kivételével, megfelelően irányadó a Személyes vásárlás esetében is. A Belépőjegyet a Vásárló köteles - e-ticket esetén kinyomtatva - a Rendezvényre magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Belépőjegyen található vonalkódot a Szervező a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőrizheti, amely azt azonnal érvényteleníti. A beléptetés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első Belépőjegy érvényes, amelyet a Szervező beléptetőrendszere az adott vonalkóddal beléptetésre elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen Belépőjegyet felmutató személy megegyezik-e az eredetileg azt megvásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt a Jegyértékesítő kártérítésre nem kötelezhető.

4. A Szervező döntésének megfelelően egyes rendezvényekre a belépés lehetségessé válhat a megfelelő "okostelefonnal" rendelkező ügyfelek számára, a telefonjuk felmutatásával is. Ebben az esetben a Szolgáltató a Vásárló által a saját telefonjára letöltött alkalmazás (ún. elektronikus tárca) részére kézbesíti a belépőjegyet.

5. Ha az adott rendezvényhez tartozó oldal ezt kifejezetten lehetővé teszi, a Szolgáltató a Vásárló kívánságára egyes rendezvények esetén vállalja, hogy a jegyet biztonsági, ún. "hagyományos" jegypapírra kinyomtatja, és azt futárszolgálattal kiszállíttatja, a Vásárló költségén. Ebben az esetben ezt a kiszállítási lehetőséget, a futárszolgálat díját, valamint a kiszállítás határidejét a Kosár oldal minden esetben pontosan, (a díj esetében bruttó összegben) feltünteti. A Szolgáltató által értékesített termékek esetében a kiszállítás díja nem függ összeghatártól, illetve súlytól.

VII. Elállási és felmondási jog (kizárólag E-vásárlásra vonatkozik)

1. Az E-vásárlás a "Fizetés" vagy a "Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Jegyértékesítőnek - bejelentett elállási/felmondási szándék ellenére sem - nem áll módjában sem a Belépőjegyet vissza- és/vagy átváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

2. Abban az esetben, ha a Vásárló olyan Belépőjegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármely napon felhasználható belépők stb.), illetve, ha a Belépőjegyen kívül olyan más terméket (pl. könyv, kiadvány, merchandising termékek stb.) vásárolt, amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők:

a)     Az elállási és felmondási jog a fent részletezett esetekben a vásárlástól számított 14 napon belül gyakorolható, a jelen ÁSZF 2. mellékleteként csatolt elállási és felmondási nyilatkozatminta felhasználásával, vagy erre irányuló egyéb egyértelmű nyilatkozat útján.

b)     Az ÁSZF 2. mellékleteként csatolt minta kitöltésén túlmenően olyan e-ticket vagy elektronikus utalvány esetén, amely nem adott időpontra szól (pl. bármely napon felhasználható belépők stb.), a Vásárlónak meg kell jelölnie az e-ticketen/elektronikus utalványon szereplő kódszámot. Nyilatkozni kell továbbá arra nézve, hogy a Vásárló a jegyet nem használta fel. A jegyet nem szükséges megküldeni, mert azt a Szolgáltató elektronikusan érvényteleníti.

c)      Amennyiben a Vásárló nem Belépőjegyet, hanem valamely merchandising árut vásárolt, vagy nem adott időpontra szóló jegyét kinyomtatott formában futárszolgálat útján kapta meg, úgy azt legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie a Szolgáltató székhelyére (1139 Budapest, Váci út 99. 6. emelet). A Vásárlót terheli az áru visszaküldésének költsége. A Vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

d)     Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Szolgáltató a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak járó összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

e)      Az elállási és felmondási jogról további részletes tájékoztatót talál a jelen ÁSZF 3. mellékleteként csatolva.

 

VIII. Kellékszavatosság, termékszavatosság

A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 1. melléklete.

IX. A szolgáltatás korlátai

1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Jegyértékesítő előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Jegyértékesítő ennek megfelelően nem garantálja a szolgáltatás és a kapcsolódó weblap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a szolgáltatáshoz és a weblaphoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

2. A Jegyértékesítő jogosult a Rendszer vagy a weblap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a jegyértékesítést részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

3. A Rendezvénnyel kapcsolatosan közzétett információk helyességéért a Szervező felelős, kivéve, ha a Szolgáltató - a Szervező ilyen utasítása nélkül vagy attól eltérően - az információkon változtat; utóbbi esetben a felelősséget a Szolgáltató viseli.

4. A Szolgáltató, mint az informatikai Rendszer szolgáltatója, csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Jegyértékesítő nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

6. A Jegyértékesítő kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló vagy harmadik személy szerződés-, illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

X. A Rendezvényre vonatkozó szabályok

1. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Szervező kötelezettsége. A Szervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső oldalán, az adott előadás adatlapján, illetve a számlán/számviteli bizonylaton szerepelnek. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvény megtartása, illetve az azon fellépő művészek, sportolók stb. előadásának illetve részvételének minősége, a rendezvény lebonyolítása, megtartása kapcsán. A Rendezvényen való részvétel kapcsán jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a Belépőjegyet felmutató személy, illetve a számlán szereplő Szervező között jön létre. A Szolgáltató ezért nem lehet részese a Szervező és a Vásárló (illetve a jegy mindenkori birtokosa) közötti esetleges jogvitának, amely a Rendezvény minőségének elégtelensége vagy a rendezvény elmaradása miatt indul. A részvételi feltételek, a Rendezvény, illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendje előadásonként és rendezvényenként jelentősen eltérhet. Ezeket a szabályokat a Szervező jogosult megállapítani.

2. A Belépőjegy szabadon átruházható, kivéve, ha az adott Rendezvény esetében a Szervező ettől eltérően rendelkezik, de ebben az utóbbi esetben a Rendezvény adatlapja szabályokat tartalmaz erre vonatkozóan. A Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha a Belépőjegy új birtokosa az ÁSZF-et elfogadta.

3. Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.

4. A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet, amit a Jegyértékesítő - a Szolgáltató abban az esetben, ha erről a Szervezőtől tájékoztatást kap - saját honlapján és/vagy a Rendezvény adatlapján tesz közzé. A késve érkezők helyüket csak a Rendezvény szünetében foglalhatják el

5. A Belépőjegy fajtájától függően digitális és egyéb biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Jegyértékesítő, a Szervező, a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat vagy a Belépőjegy ellenőrzésére hivatott más személy azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt alapos kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Jegyértékesítővel szemben.

6. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználói kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.). A jogosultság meglétéért a Vásárló tartozik felelősséggel, a jogosultság meglétét a Jegyértékesítő a vásárláskor nem vizsgálja. A Szervező - alkalmazottja vagy az érdekkörében eljáró más személy révén - jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Vásárlója, illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult. A jelen pontban írtak megfelelően irányadók az esetlegesen korhatári besorolással érintett Rendezvényre történő belépési jogosultsággal kapcsolatban is.

7. Bizonyos esetekben a Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.

8. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Jegyértékesítő az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

9. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a Jegyértékesítő felé semmilyen igényt.

A Rendezvény látogatója részéről a Rendezvényről bármiféle kép- és/vagy hangfelvétel készítése, valamint a Rendezvény előadásideje alatt a mobiletelefon bekapcsolva tartása és bárminemű használata tilos! A tilalmat megszegő személyt a Szervező (vagy az érdekkörében eljáró más személy) jogosult - a tiltott cselekmény abbahagyására történt eredménytelen felszólítás esetén, de akár ilyen felszólítás nélkül is - a Rendezvény helyszínének azonnali elhagyására kötelezni.

10. A részvételi feltételeket, a Rendezvény, illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a színházi környezetben egyébként nem megfelelő magatartást tanúsító, a Rendezvény biztonságát és megtartása rendjét érintő egyéb utasításokat, szabályokat megszegő látogatót a Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében is eltávolít(tat)hatja. Az ilyen indokból történő alapos kizárás esetén a Jegyértékesítő kártérítésre nem kötelezhető, a nem alapos kizárásért pedig a Vásárló felé a Szervező tartozik felelősséggel.

11. A Szervező fenntartja a jogot a fellépő művész, szereplő, előadó stb. személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történő indokolt változtatásra.

12. Szabadtéren megrendezett Rendezvény esetében a Szervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Szervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. E döntésről a Vásárlókat a Jegyértékesítő a weblapon keresztül tájékoztatja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. A szakmában kialakult általános szokások szerint az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Szervező jogosult egyes eseményekre ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra, illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.

Azon szabadtéren megrendezett Rendezvény esetében, amely rendelkezik esőhelyszínnel is, a Vásárló a jegyvásárlással azt is automatikusan tudomásul veszi, hogy a Szervező szabadon dönthet az adott rendezvény esőhelyszínen történő megtartása mellett is.

13. A Jegyértékesítő minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa, és a Vásárló a meghiúsulás folytán őt megillető jogait gyakorolhassa. A Vásárló annak ismeretében vásárolja meg a belépőjegyét, hogy a Rendezvény elmaradása esetén - a X. 15. pont szerint - a Szervező dönti el a Rendezvény pótlását, a Belépőjegy más Rendezvényen történő felhasználása lehetőségének biztosítását, illetve a Vásárló más módon történő kompenzálását, avagy a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét, és ezek megvalósulásáért a Szervező a felelős. A Szervező saját weboldalán, a Szolgáltató pedig jegy.hu honlapján, amint azokat a Szervezőtől hivatalos formában megkapta, a vonatkozó adatokat haladéktalanul közzéteszi l. A Szolgáltató, mint jegyértékesítő ügynök, a Szervezőtől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A visszaváltásra a Szervező által megadott, de maximum a visszaválthatóságról szóló tájékoztatás közzétételétől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti Belépőjegy és a megvásárlását igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani - sem a Szervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére, de az esetlegesen felszámított kezelési költség visszatérítésre kerül. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

14. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, járványügyi rendelkezés vagy intézkedés, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a felek hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

15. A X.13-14. pont szerinti esetekben a meghiúsult Rendezvényre szóló Belépőjegyet a Szervező egy későbbi időpontra érvényesíti. Amennyiben ez az időpont nem megfelelő a Vásárló számára, úgy a megvásárolt Belépőjegy átcserélhető egy másik időpontra. Ha a Vásárló nem kíván élni az átcserélés lehetőségével, úgy a Szervező a Belépőjegy ellenértékével megegyező utalványt állít ki a Vásárló számára, amivel a Vásárló egy későbbi szabadon választott időpontra vásárolhat új Belépőjegyet. A jelen pont szerinti jogok gyakorlásához az eredeti Belépőjegy és a megvásárlását igazoló bizonylat szükséges. A Szervező dönthet a Belépőjegy vételárának visszatérítéséről is, illetve a Vásárló és a Szervező egyedi megállapodással jelen pont rendelkezéseitől szabadon eltérhetnek. A Rendezvény meghiúsulása esetén a Jegyértékesítő a lehető leghamarabb értesíti a Vásárlókat.

XI. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A honlapon megjelenő védjegyek a Jegyértékesítő, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Jegyértékesítő, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Jegyértékesítőt, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Jegyértékesítő, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

3. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Jegyértékesítő korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Jegyértékesítő véleményét tükrözné. A Jegyértékesítő korlátozás nélkül jogosult a weblap használói észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XII. A panaszkezelés módja

1. Az E-vásárlás jegyértékesítési folyamatával kapcsolatos panaszkezelési feladatokat a Szolgáltató és a Szervező megállapodása alapján a Szolgáltató, Személyes vásárlás esetén pedig a Szervező végzi. A panaszkezelési feladatok elvégzése nem jelenti azt, hogy a vásárlói igények jogossága esetén a felelősség a Szolgáltatót terhelné. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma a I.I. pontban, a Szolgáltató adatainál található. A Szervező Személyes vásárlással kapcsolatos panszkezelési elérhetőségi adatait a I.1. pont vonatkozó része tartalmazza. 

2. A Vásárló a jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatással közvetlen kapcsolatban álló panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval (E-vásárlás), illetve a Szervezővel (Személyes vásárlás). A Szolgáltató, illetve a Szervező a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató, illetve a Szervező a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató, illetve a Szervező a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató, illetve a Szervező indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató, illetve a Szervező köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

4. A Jegyértékesítő nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).

 

XIII. Záró rendelkezések

1. A Jegyértékesítő jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében, valamint az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadók. Az ÁSZF korábbi verziói megtekinthetők itt.

3. A Szervező, annak érdekében, hogy az ÁSZF-et a Vásárló a Személyes vásárlás helyszínén is megismerhesse, (i) saját értékesítési helyein jól látható helyen kinyomtatva is folyamatosan hozzáférhetővé teszi a jelen ÁSZF-et (de legalább annak a I., X. és XIII. pont teljes szövegét tartalmazó kivonatát), valamint

(ii) a vele Személyes vásárlási szolgáltatás nyújtására szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyeket (bizományosait, megbízottjait, ügynökeit) is felkérte a fentivel azonos vagy más hasonló módon - kinyomtatott olvashatósággal - történő megismerhetőség biztosítására.

Személyes vásárlás során - összhangban a I.3. pontban írtakkal - a Belépőjegy ellenértékének kifizetése jelenti az ÁSZF elfogadását és hozza létre az írásbeli szerződést a Vásárló és a Szervező között.

 

1. melléklet

A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató


1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Jegyértékesítő nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

2. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta


(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, ha olyan jegyet vásárolt, mely nem adott időpontra szól, illetve ha nem jegyet, hanem más árut vásárolt.)

Címzett: InterTicket Kft.
1139 Budapest, Váci út 99. 6. emelet
jegy@jegy.hu
  

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Az elektronikus jegy kódszáma (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.):

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jegyet nem használtam fel. (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.)  

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:

  

3. melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató


1. Elállási/Felmondási jog

Amennyiben Ön olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) illetve, ha a jegyen kívül olyan más terméket (pl. könyv, kiadvány, merchandising termékek stb.) vásárolt, úgy 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő jegy esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le, ha pedig Ön a jegytől eltérő terméket vásárolt, akkor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: InterTicket Kft., székhely: 1139 Budapest, Váci út 99. 6. emelet, telefon: +36-1-266-0000, email: jegy@jegy.hu. Ebből a célból felhasználhatja a 2. számú mellékletként megtalálható elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetében Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.