Hírek

A Budapesti Operettszínház "Tárd fel a titkot" elnevezésű promóciós játékának játékszabályzata

2022. jan. 26.

Jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) határozza meg a Budapesti Operettszínház (www.operett.hu) hivatalos Facebook oldalán meghirdetett "Tárd fel a titkot" elnevezésű promóciós játékának (a továbbiakban: Játék) feltételeit. A Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú mellékletként csatolt adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató), ezért ahol a továbbiakban a Szabályzat említett, azon értelemszerűen a Tájékoztatót is érteni kell.

A játék szervezője és lebonyolítója a Budapesti Operettszínház
székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 17.
képviseli: Kiss-Balbinát Atilla István főigazgató   
adószám: 15490744-2-42
államháztartási azonosító: 344739
adatvédelmi tisztviselő: Balogh Veronika (balogh.veronika@operett.hu)
(a továbbiakban: Szervező).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el   az abban foglaltakat, így különösen kijelenti azt is, hogy tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak a Szabályzatban meghatározott célok szerinti kezeléséhez.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Játékban való részvételre, valamint a Játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek (pl. a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai, tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy jelentkezését a feldolgozást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2022. 01. 27. nap 10:00 órától 2022. 02. 13. nap 20:00 óráig az első forduló tekintetében,
2022. 03. 26. 17:00 órától 2022. 03. 29. 9:00 óráig terjedő időszak a második forduló tekintetében.

3. A játék leírása

A Játék két fordulóból áll. A második fordulóba csak az első fordulóban továbbjutottak vehetnek részt.

3.1. Az első forduló:

A Játék a https://www.facebook.com/operettszinhaz oldalon meghirdetett felhívással indul: a Játékot hirdető posztban arra kérjük a Játékosokat, hogy saját Facebook, illetve Instagram oldalukon posztban osszanak meg olyan fotókat, videókat, amik a Budapesti Operettszínházban készültek a színház épületéről, belső építészetéről (pl. Kálmán Imre szobor, a színház homlokzata, művészbejáró ajtaja stb.), személyek megjelenítése nélkül, az alábbi szöveg kíséretében és a #JekyllesHyde2022 valamint a #BudapestiOperettszinhaz hashtag megjelöléssel:
"Élmény ide járni!
Ha már voltál itt, ismered a különleges hangulatát - ha még nem, itt a lehetőség, hogy megismerd! 
2022. 02. 04-13. között látható a NINE-KILENC című broadway musical - Kedvezményes jegyekért (kivétel: VIP jegyek) (25% KEDVEZMÉNY) adjátok meg a kódomat online jegyvásárlásnál (www.operett.hu): NINE25
Találkozzunk a Budapesti Operettszínházban!"

A RÉSZVÉTEL ÉRVÉNYESSÉGÉNEK FELTÉTELE A SZÖVEG PONTOS MÁSOLÁSA.

A poszt közzététele után pedig értesítsék a Budapesti Operettszínház Szervezési osztályát a https://www.facebook.com/operettszervezes oldalon keresztül, a poszt linkjének üzenetben történő megosztásával.

Az első 200 minden fenti feltételnek megfelelő Játékos Facebook messenger üzenetben meghívást kap a Jekyll és Hyde sajtótájékoztatóval egybekötött közönségtalálkozóra (2022. március 26. 15:30 óra). Ők ezáltal továbbjutnak a második fordulóba, és az általuk az első forduló keretében beküldött fotókat az interaktív nézőtéri információs rendszereken (földszinten kettő, emeleten kettő gépen) 2022. 02. 15-én közzétesszük és folyamatosan frissítjük 2022. 04. 01-ig.

Felhívjuk Játékosaink figyelmét, hogy a közönségtalálkozó is a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek [jelenleg a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6/C. §] megfelelően látogatható, így azon, a jelenlegi szabályozás szerint, kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

A beléptetéssel kapcsolatos részleteket folyamatosan frissítjük, a mindenkor irányadó tájékoztatónk elérhetőek ezen a linken: https://bit.ly/3KL5ZEt 

A közönségtalálkozón való részvétel minden résztvevő részéről kifejezett hozzájárulásnak minősül ahhoz, hogy minden, a közönségtalálkozón készült olyan fotó, amelyen látható - függetlenül annak készítőjétől - a második fordulóban az alább meghatározottak szerint, vagy egyébként a Szervező bármely más felületén közzétételre kerüljön.

3.2. A második forduló:

Az első forduló alapján résztvevő Játékosokat arra kérjük, hogy a közönségtalálkozó alatt készített képeiket osszák meg saját Facebook vagy saját Instagramm oldalukon, megjelölve a Budapesti Operettszínházat a hashtag #JekyllesHyde2022 valamint a #BudapestiOperettszinhaz megjelöléssel! A kép közzététele után pedig részvételükről értesítsék a Budapesti Operettszínház Szervezési osztályát a https://www.facebook.com/operettszervezes oldalon keresztül, a poszt linkjének üzenetben történő megosztásával. Az így megjelölt fotók beküldői között egy darab páros belépőjegyet sorsolunk ki a Jekyll és Hyde bemutató előadására (2022. 04. 01.), amely belépőjegyek jogosultságot biztosítanak a bemutató utáni premierfogadásra. A páros belépőjegy nyertesének kisorsolására a közönségtalálkozó utáni kedden, 2022. 03. 29-én 10:00-kor kerül sor a második fordulóban beérkezett fotók beküldői közül.

A nyertes és pótnyertes (4. pont) sorsolása számítógépes program segítségével történik.

A sorsolás nem nyilvános.

4. A meghívók / páros jegy átadása

A nyerteseket a Budapesti Operettszínház szervezés Facebook oldaláról küldött messenger üzenetben értesítjük. A Játékos, jelen Szabályzat elfogadásával, nevének kiírásához, a Facebook posztban történő megjelöléséhez kifejezetten hozzájárul. A nyertesek a nyereményükről facebook messenger által küldött üzenetben értesülnek, a nyeremény elfogadására válaszüzenetben 24 óra áll rendelkezésre, a válasz elmaradása esetén automatikusan a pótnyertes kerül értesítésre, aki az első forduló tekintetében az időrendben következő beküldő résztvevő, a második forduló tekintetében pedig az első nyertessel azonos napon sorsolt pótnyertes. A pótnyertes számára az értesítéstől számítva szintén 24 óra áll rendelkezésre a nyeremény elfogadásának írásban történő megerősítésére. A határidő elmulasztása jogvesztő jellegű, további pótnyertes kisorsolására nem kerül sor, ebben az esetben a jegyek a szervezőnél maradnak. A meghívások /jegyek nem kerülnek postázásra, kizárólag személyesen vehetőek át.

5. Moderálás

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden részvételt, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező vagy 3. személy jogait vagy érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, illetve a Játékost a Játékból kizárja.

6. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Tájékoztató irányadó.
1. számú melléklet

 

Adatkezelési tájékoztató

 

A Játékon történő részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a Budapesti Operettszínház a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatokat (Játékos neve és facebook elérhetősége, email címe) az adatvédelmi szabályok keretein belül a Játék végéig felhasználja és tárolja.

Tájékoztatási kötelezettség AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE(a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerint

1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei:
Budapesti Operettszínház
Cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 17. Email: jegy@operett.hu
Telefonszám: (06/1-353-2172)

2. Az adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: hozzájárulás.

3. Az adatkezelés célja:
Nyereményjáték

4. Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai:
A Játék második fordulójának befejezését, míg a nyertes és pótnyertes esetében a Szabályzat 4. pontja szerinti átvételi határidőt követően haladéktalanul törlésre kerülnek.

5. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
Az adatkezelő Szervezési osztálya.

6. Tájékoztatás az érintett jogairól
Az érintett jogosult arra, hogy
- az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon;
- kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk);
- kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog);
- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére;
- a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk);
- hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga).

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk).
Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.

Az illetékes felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.


« Vissza ide : Hírek